COVID-19 Donation

The University Makes Donation of Medical Supplies to Fight Coronavirus (COVID-19)

The donation was handed over by Dr. Muktar Mohammed, president of the University, to the delegates of West Hararghe zone health bureau on April 9, 2020.The medical supplies includes:56 carton of lifebuoy soap,200 boxes of surgical gloves,500 liters of alcohol and 2000 bottles(250ml) of hand sanitizer.

The University also established an isolation center with a total bed capacity of 80 for potentially infectious patients with the virus.

Finally the delegates of the health bureau thanked the University for the donation and expressed what the supplies would contribute to fight against the deadly virus.

Yunivarsiitiin Odaa Bultum meeshaalee garagaraa vaayirasii koroonaa ittisuuf gargaaran Waajjira Eegumsa Fayyaa Godina Harargee Lixaatiif gumaache.

Dhibee hamaan ‘Korona Vayras’ jedhamu, biyya Chaayinaa, kutaa bulchiinsaa Wuhaan jedhamurraa ka’uun addunyaa yaaddoo hamaa keessa erga galchee bubbulee jira. Vaayirasiin koroonaa adda dureen gara biyyoota dureeyyii fuula kan deebifate fakkaatullee suutuma suuta gara biyyoota Afrikaas seenuun, namoota hedduu sireerratti erga dachaasee torbanoota lakkoofsisee jira. Dhukkubichi hamaan kun gara Itoophiyaa seenuudhaan namoota 50 0l siree irratti dachaasuun namoota lama immoo, lubbuu galafachuun isaa yaadannoo yeroo dhiyooti.

Yunivarsiitiin Odaa Bultumis hammeenya dhibee kanaa hubachuudhaan, vaayirasichi otoo hinbabal’atin dursanii ittisuu irratti xiyyeeffachuudhaan gahee isaa bahuu irratti argama.Yunivarsiitichi ittisa vaayirasii koroonaatiif kan oolu meeshaalee addaa ddaa bituudhaan waajjira eegumsa fayyaa godina Haragee Lixaaf kenneera. Meeshaaleen ittisa vaayirasii koroonaatiif kennaman kunis: qulqulleessituu harkaa (sanitaayzarii) liitira 500, alkooliiliitira 500, saamunaa harkaa 4000 fi haguuggiiharkaa (gilaavii) kaartonii 200 bituudhaan gumaacheera. Itti dabaluudhanis, “Ifaan soratan dukkana daakkatan” akkuma jedhamu, tarii dhukkubsataan vaayrasii koroonaa yoo muudateef iddoo turmaataa siree 80 kan qopheesse yoo ta’u, haaluma barbaachisummaa isaatiin baay’ina siree dabaluu akka danda’us yunivarsiitichi beeksiseera.

Yunivarsiitiin Odaa Bultum ittisa vaayirasii koroonaatiin walqabatee hawaasni keenya baadiyyaa jiraatu odeeffannoo akka argatuuf konkolaataa tokko baasii barbaachisu mara danda’uun deeggarsa gochaa kan jiru yoo ta’u, konkolaataa tokko immoo, ogeeyyii fayyaa Hospiitaala Cirootiif tajaajila akka kennu baasii hunda danda’uun deegarsa gochuu irrattiargama.

Kan qopheesse:
Daarektoreetii Quunnqmtii Ummataa
Ebla, 9,2020

Scroll to Top