Yunivarsiitiin Odaa Bultum barsiisota sagantaa dipploomaa olaanaa (HDP)fi fooyya’iinsa afaan Ingilizii (ELIP) irratti leenjisaa ture eebbisiise.
Yunivarsiitiin Odaa Bultum barsiisota sagantaa dipploomaa olaanaa (HDP)fi fooyya’iinsa afaan Ingilizii (ELIP) irratti leenjisaa ture eebbisiise.

  Yunivarsiitiin Odaa Bultum barsiisota waggaa tokkkoof leenjisaa ture baay’inni isaanii 97 kan ta’an guyyaa har’aa kan eebbisiise yoo ta’u, 54 sagantaa dippiloomaa olaanaafi 43 sagantaa fooyya’iinsa afaan Ingiliziitiin eebbisiise. Yunivarsiitichi leenjiin hojiirra gahumsa barsiisotaa yeroodhaa gara yeroottii dabaluu akka danda’u cimsee kan hubatu yoo ta’u, qulqullina barnootaa eegsisuuf leenjii akkanaa kennuun murteessaa akka ta’e […]

Yuunivarsiitiin Odaa Bultum Hojjettoota Bulchiinsaa Haaraa Qacaramaniif Leenjii kenneef
Yuunivarsiitiin Odaa Bultum Hojjettoota Bulchiinsaa Haaraa Qacaramaniif Leenjii kenneef

Biyya tokkotti jiruuf jireenya lammiilee guddisuuf yuunivarsiitiin ga’ee guddaa qabdi. . Akkaatuma kanaan yuunivarsiitiin Odaa Bultum gita banaa qaburratti hojii tajaajila kaaffeetiif namoota ulaagaa guutan dorgomanii darbaniif,ramaddii kennee hojiitti bobbaasuuf leenjii hojiin duraa guyyaa lamaaf kennee jira. Qabiyyeen leenjii kunis naamusa hojiitiifi duudhaa mana hojiirratti kan xiyyeeffatu ture. Leenjiin kun yuunivarsiitii Odaa Bultumitti qindoomina kutaa […]

ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች ብቁ እና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ተግቶ እየሰራ መሆኑን ገለፀ
ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች ብቁ እና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ተግቶ እየሰራ መሆኑን ገለፀ

ሴት ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲዉ ቆይታቸዉ የሚገጥሟቸዉን የተለያዩ ችግሮች ተወያይተዉ የሚፈቱበትን ሁኔታ ከማሳለጥ ኣንፃር ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር በማሰብ የዩኒቨርሲቲዉ የሴቶች፣ ሕፃናት እና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ ዝምታ ኪዳኔ ለሴት ተማሪዎች ተወካይ የቢሮ (የዜሮ-ፕላን ክፍል ) ቁልፍ ርክክብ ባከናወኑበት መርሃ-ግብር ላይ እንደገለፁት ፤ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚ አቅማቸዉ ዝቅተኛ ለሆኑ ተማሪዎች ከሚሰጠዉ የገንዘብ እና የቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ […]

Manni barnootaa addaa sadarkaa 2ffaa yunivarsiitii Odaa Bultum Barattoota marsaa 2ffaaf simate
Manni barnootaa addaa sadarkaa 2ffaa yunivarsiitii Odaa Bultum Barattoota marsaa 2ffaaf simate

  Manni barnootaa addaa sadarkaa 2ffaa yunivarsiitiin Odaa Bultum barattoota haaraa bara barnootaa 2014tti kutaa 9ffaa barsiisuuf dorgomsiisee marsaa lammaffaaf simateera. Manni barootaa addaa kun bara barnootaa 2013tti barattoota 22 simatee barsiisaa kan ture yoo ta’u, bara barootaa 2014tti immoo barattoota 27 dorgomsiisee simachuu danda’eera. Walumaagalatti yeroo ammaa kana barattoota 49 kan qabu yoo ta’u, […]

yunivarsiitiin odaa bultum barattoota yunivarsiitiiwwan adda addaa irraa sababa rakkoo nageenyaatiin garanatti ramadamaniif Simannaan Baga Nagaan Dhuftanii Taasifameef
yunivarsiitiin odaa bultum barattoota yunivarsiitiiwwan adda addaa irraa sababa rakkoo nageenyaatiin garanatti ramadamaniif Simannaan Baga Nagaan Dhuftanii Taasifameef

yunivarsiitichi barattoota rakkoo nageenyaatiin garanatti ramadaman simachuun isaa ni yaadatama. Yunivarsiitichi barattoota simannaan godhameef kana akkaataa dambii ittiin bulmaata mooraa fi naamusaa irratti hubannoo kennanii jiru. Barattoota ofitti simatee barsiisuuf jiru kanaaf karaa hoggantootaa fi caasaalee hoggansaa sadarkaa sadarkaan jiran irraa walitti baba’aniin marii bal’aan hubannoo dhimma dambii fi naamusa barattootaa irratti ibsa bal`aa kennaniifi jiru. […]

ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ 18ኛዉን ዓለም ኣቀፍ ሙስናን የመከላከል ቀን በማሰብ ዉይይት ኣካሄደ
ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ 18ኛዉን ዓለም ኣቀፍ ሙስናን የመከላከል ቀን በማሰብ ዉይይት ኣካሄደ

  ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ 18ኛዉን ዓለም ኣቀፍ ሙስናን የመከላከል ቀን በማሰብ ዉይይት ኣካሄደ በኣለም አቀፍ ደረጃ ለ18ኛ በሓገራችን ለ17ኛ ጊዜ የተከበረዉን ሙስናን የመከላከል ቀን በማሰብ በዩኒቨርሲቲዉ የሥነ-ምግባር እና ፀረ ሙስና ዳይሬክቶሬት ኣዘጋጅነት “በሥነ-ምግባር የታነፀ ኣመራር ከሙስና ለፀዳች ኢቲዮጲያ“ በሚል መሪ ቃል ዉይይት ተካሄደ። ዉይይቱን በንግግር የከፈቱት የዩኒቨርሲቲዉ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ሙክታር መሓመድ እንዳሳሰቡት እያንዳንዱ የዩኒቨርሲቲዉ ሰራተኛ […]

Yunivarsiitiin Odaa Bultum ogeeyyii waajjira Intarpiraayizii Maayikiroo Xixiqqaa irraa dhufaniif leenjii hubannoo uumuu kenne
Yunivarsiitiin Odaa Bultum ogeeyyii waajjira Intarpiraayizii Maayikiroo Xixiqqaa irraa dhufaniif leenjii hubannoo uumuu kenne

    Yunivarsiitiin Odaa Bultum ogeeyyii waajjira Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa bulchiinsa magaalaa Ciroo irraa walitti babba’aniif leenjii hubannoo uumuu dhimma karoora daldalaa qopheessuu, qabiinsa maallaqaa, odiitiifi falaasama Kaayizan irratti Sadaasa 30/2014 hanga Mudde 01/2014 tti kenne. Sirna baniinsa sagantichaa irratti haasawa kan taasisan qindeessaan tajaajila hawaasaa Yunivarsiitii Odaa Bultum b/saa Addunyaa Dinquu leenjichi kan […]

OBU has Conducted Business and Investment Security Concerns Round-table Discussion with Government Stakeholders
OBU has Conducted Business and Investment Security Concerns Round-table Discussion with Government Stakeholders

 

NOTICE FOR STUDENTS TRANSFERRED AND PLACED TO OBU BY MOE
NOTICE FOR STUDENTS TRANSFERRED AND PLACED TO OBU BY MOE
Yunivarsiitiin Odaa Bultum Mana Barumsa Sad. 2ffaa Bultii Addaa Ifa Booruuf Deeggarsa Laate
Yunivarsiitiin Odaa Bultum Mana Barumsa Sad. 2ffaa Bultii Addaa Ifa Booruuf Deeggarsa Laate

Yunivarsiitiin Odaa Bultum Mana Barumsa Sad. 2ffaa Bultii Addaa Ifa Booruuf Deeggarsa Laate . Deeggarsi kunis,koompiitaroota minjaalaa(desk-top computer)modeela “Lenovo”lakkoofsaan30 ta’anii fi gatiin isaanii qar.kuma dhibbaa torba (700,000) olitti shallagamu ta’uun isaa ibsameera. Sirni walharkaa fuudhiinsa gumaacha kanaa kan taasifameSadaasa 16, 2014 godina Harargee Bahaa Aanaa Haraamaayaatti yammuu ta’u bakka bu’oonni hooggansa Yunivarsiitii Odaa Bultumii fi […]

Oda Bultum University Conducts Students’ question and answer competition
Oda Bultum University Conducts Students’ question and answer competition

Oda Bultum University Conducts Students’ question and answer competition OBU Ethics and Anti-Corruption Directorate in Collaboration with Federal Ethics & Anti-Corruption Commission held students’ question and answer competition program among students on November 27, 2021. On the official launching ceremony of the program Mr Kedir Lugo, Head of the President Office, welcomed the participants and […]

Yunivarsiitiin Odaa Bultum gargaarsa miidhaan nyaataa kuntaala 200 ummata godina Booranaatti balaa hoongeen miidhamaniif arjoome
Yunivarsiitiin Odaa Bultum gargaarsa miidhaan nyaataa kuntaala 200 ummata godina Booranaatti balaa hoongeen miidhamaniif arjoome

Yunivarsiitiin Odaa Bultum gargaarsa miidhaan nyaataa kuntaala200 ummata godina Booranaatti balaa hoongeen miidhamaniif arjoome Yunivarsiitiin Odaa Bultum erga hundeeffame irraa eegalee ,hojii baruu-barsiisuu cinaatti ,ammaan dura rakkoolee sadarkaa sadarkaan lammii keenya qoraa turan irratti aadaa wal-gargaaruu cimsachaa,yeroo rakkoos hawaasaa cinaa dhaabbachuun hojjachaa tureera. Akkuma beekkamutti yeroo ammaa,godina Booranaatti sababa hanqina roobaatiin balaan hoongee uumamuu isaatiin, […]

Oda Bultum University delivers practical based capacity building training on improved honey production system
Oda Bultum University delivers practical based capacity building training on improved honey production system

Oda Bultum University delivers practical based capacity building training on improved honey production system to farmer beekeepers of west Hararghe Zone. This training was planned to be delivered in this time because November to end of December is active flowering months in which large honey is expected to be produced if bee colonies are scientifically […]

Short term training for greenery employees
Short term training for greenery employees

Oda Bultum University College of Agriculture Department of Horticulture provides awareness raising short term training for greenery employees, who work under facility management directorate, on the topic of ornamental plant nursery. The training was provided on Nov.3-4/2021 at OBU hall where as 27 trainees were actively participated. The training mainly focused on the contents of […]

obu graduation pic
obu graduation ceremony 2
obu graduation cere 3
najabas7
DSC_0641
CEP Graduate
Najabas5
DSC_0609
DSC_1300
DSC_1318
OBU SAN1
C76A5042
previous arrow
next arrow
 
 

 

MoSHE Launches Free Online Digital Library 

University students and teachers can use http://ndl.ethernet.edu.et/ and undertake teaching learning activities. This digital library contain, 80 thousand reference books  Read More

Admission Announcement for Postgraduate Studies

Oda Bultum University would like to invite interested applicants for postgraduate study programs in ‘Masters of Science Degree in Agroforestry & Soil Management and Integrated Watershed Management’ under Regular Program.

Download PGS Admission and Sponsorship 2020 form

Downlad Announcement MSc

Call for Examination

It’s well-known that Oda Bultum University launched Vacancy to hire qualified Academic Professionals for Various position under different department. Thus those of you who were registered, Please be informed that the Shortlisted Candidate indicated here under in the attachment for:-

 • College of Agriculture
 • College of Natural and Computational Science
 • College of Business and Economics and
 • School of Law
 • Institute of Technology and other Departments.

Are requested to avail yourself for Written examination on Tuesday, October20, 2020 GC. At 7:00    after noon (Local Time) at Oda Bultum University.

DOWNLOAD LIST OF SELECTED CANDIDATES 

 IOT LAND ADM, SOCIAL and INVIRONMENTAL SCIECE CANDIDATES

URGENT NOTICE

Beeksisa

Barattoota Haaraa bara 2013 gara Yuunivarsiitii Odaa Bultum ramadamtan hundaaf.

Guyyaan gara Yuunivarsiitii seentan Waxabajjii 29 fi 30

Guyyaan galmee immoo Adooleesssa 1 fi 2 bara 2013 ta`uu isin beeksifna.

Registaraara, Yuunivarsiitii Odaa Bultum

STUDENT GRADUATION CEREMONY

OBU Holds 2nd Batch Students’ Graduation

Oda Bultum University (OBU) graduated its 2nd Batch of 929 students on January 30, 2021.The University graduated the students with BA and BSc. Degrees from its regular and extension education programs up on completion of their three to four years of studies.

In his brief congratulatory message at the graduation ceremony Professor Muktar Mohammed, the president of the University, congratulated the graduating students, their parents and loved ones, as well as the University community and those who contributed towards the success of the students.

Mrs Chaltu Sani, Vice president of Oromia National, regional state, coordinator of Economic cluster and Head of Oda Bultum University board, forwarded her congratulatory remarks, as this year’s graduation accomplishment is unique as it is achieved alongside of protecting COVID-19 and fighting national security risks, which have imposed psychological insecurity on the graduates and the society.

Finally, Mrs Chaltu advised the graduates to contribute their own share in solving their community deep-rooted problems with their skills and knowledge they have got from the Institution.

MoSHE Launches Free Online Digital Library 

University students and teachers can use http://ndl.ethernet.edu.et/ and undertake teaching learning activities. This digital library contain, 80 thousand reference books  Read More

Admission Announcement for Postgraduate Studies

Oda Bultum University would like to invite interested applicants for postgraduate study programs in ‘Masters of Science Degree in Agroforestry & Soil Management and Integrated Watershed Management’ under Regular Program.

Download PGS Admission and Sponsorship 2020 form

Downlad Announcement MSc

Vacancy Announcement

Oda Bultum University  would like to recruit lecturer and  staffs listed in the following table for the effective implementation of teaching and learning  process.

Download  Vacancy Announcement

ማስታወቂያ

በ ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ በ2012 በኮቪድ-19 ምክንያት ሳትመረቁ ለቀራችሁ  ተመራቂ ተማሪዎች በሙሉ

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የቅበላ መረሀግብር  መሠረት  የመመዝገቢያ ቀናችሁ ከጥቅምት 27-28 መሆኑን አውቃችሁ፣በተጠቀሱት ቀናት በአካል ቀርባችሁ እንድትመዘገቡ የኒቨርሲቲው  የሳስባል ፡፡

ማሳሰቢያ ፡

ይህ መረሃ ግብር ከላይ በርዕሱ የተጠቀሱትን ተማሪዎች ብቻ የሚመለከት በመሆኑ ሌሎች ተማሪዎች በሌላ መረሃ ግብር ስለ ምንጠራችሁ በትግስት እንድትጠብቁ እናሳስባለን፡፡

Beeksisa

Barattoota  Ebbifamtoota  Yunivarsiitii  Odaa  Bultum  kan  bara  2012 sababa  rakkoo  koronaatiin [covid-19]  osoo  hin eebbifamin  addaan murtan   hundaaf

Akkaataa   sagantaa  simannaa  barattootaa  ministeerri  dhaabbilee  barnootaa  olaanoo kaa`een  galmeen  eebbifamtoota  bara  2012  onkololeessa  27 fi 28  waan  ta`eef  qaamaan argamuudhaan  akka  galmooftan  isin beeksifna.

Hubachiisa:

Waamichi  kun   kan  ilaallatu  eebbifamtoota  bara  2012  qofa   akka  ta`ee  fi  barattoonni  waamichi  kun isin hin ilaallanne  hanga  sagantaa  birootiin  waamicha  isinii  taasifnu  obsaan  akka  nu  eeggattan  isin  beeksifna.

MoSHE Schedule

Call for Examination

It’s well-known that Oda Bultum University launched Vacancy to hire qualified Academic Professionals for Various position under different department. Thus those of you who were registered, Please be informed that the Shortlisted Candidate indicated here under in the attachment for:-

 • College of Agriculture
 • College of Natural and Computational Science
 • College of Business and Economics and
 • School of Law
 • Institute of Technology and other Departments.

Are requested to avail yourself for Written examination on Tuesday, October20, 2020 GC. At 7:00    after noon (Local Time) at Oda Bultum University.

DOWNLOAD LIST OF SELECTED CANDIDATES 

 IOT LAND ADM, SOCIAL and INVIRONMENTAL SCIECE CANDIDATES

MoSHE Launches Free Online Digital Library 

University students and teachers can use http://ndl.ethernet.edu.et/ and undertake teaching learning activities. This digital library contain, 80 thousand reference books  Read More

Admission Announcement for Postgraduate Studies

Oda Bultum University would like to invite interested applicants for postgraduate study programs in ‘Masters of Science Degree in Agroforestry & Soil Management and Integrated Watershed Management’ under Regular Program.

Download PGS Admission and Sponsorship 2020 form

Downlad Announcement MSc

Vacancy Announcement

Oda Bultum University  would like to recruit lecturer and  staffs listed in the following table for the effective implementation of teaching and learning  process.

Download  Vacancy Announcement

ማስታወቂያ

በ ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ በ2012 በኮቪድ-19 ምክንያት ሳትመረቁ ለቀራችሁ  ተመራቂ ተማሪዎች በሙሉ

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የቅበላ መረሀግብር  መሠረት  የመመዝገቢያ ቀናችሁ ከጥቅምት 27-28 መሆኑን አውቃችሁ፣በተጠቀሱት ቀናት በአካል ቀርባችሁ እንድትመዘገቡ የኒቨርሲቲው  የሳስባል ፡፡

ማሳሰቢያ ፡

ይህ መረሃ ግብር ከላይ በርዕሱ የተጠቀሱትን ተማሪዎች ብቻ የሚመለከት በመሆኑ ሌሎች ተማሪዎች በሌላ መረሃ ግብር ስለ ምንጠራችሁ በትግስት እንድትጠብቁ እናሳስባለን፡፡

Beeksisa

Barattoota  Ebbifamtoota  Yunivarsiitii  Odaa  Bultum  kan  bara  2012 sababa  rakkoo  koronaatiin [covid-19]  osoo  hin eebbifamin  addaan murtan   hundaaf

Akkaataa   sagantaa  simannaa  barattootaa  ministeerri  dhaabbilee  barnootaa  olaanoo kaa`een  galmeen  eebbifamtoota  bara  2012  onkololeessa  27 fi 28  waan  ta`eef  qaamaan argamuudhaan  akka  galmooftan  isin beeksifna.

Hubachiisa:

Waamichi  kun   kan  ilaallatu  eebbifamtoota  bara  2012  qofa   akka  ta`ee  fi  barattoonni  waamichi  kun isin hin ilaallanne  hanga  sagantaa  birootiin  waamicha  isinii  taasifnu  obsaan  akka  nu  eeggattan  isin  beeksifna.

MoSHE Schedule

Call for Examination

It’s well-known that Oda Bultum University launched Vacancy to hire qualified Academic Professionals for Various position under different department. Thus those of you who were registered, Please be informed that the Shortlisted Candidate indicated here under in the attachment for:-

 • College of Agriculture
 • College of Natural and Computational Science
 • College of Business and Economics and
 • School of Law
 • Institute of Technology and other Departments.

Are requested to avail yourself for Written examination on Tuesday, October20, 2020 GC. At 7:00    after noon (Local Time) at Oda Bultum University.

DOWNLOAD LIST OF SELECTED CANDIDATES 

 IOT LAND ADM, SOCIAL and INVIRONMENTAL SCIECE CANDIDATES

MoSHE Launches Free Online Digital Library 

University students and teachers can use http://ndl.ethernet.edu.et/ and undertake teaching learning activities. This digital library contain, 80 thousand reference books  Read More

Admission Announcement for Postgraduate Studies

Oda Bultum University would like to invite interested applicants for postgraduate study programs in ‘Masters of Science Degree in Agroforestry & Soil Management and Integrated Watershed Management’ under Regular Program.

Download PGS Admission and Sponsorship 2020 form

Downlad Announcement MSc

Vacancy Announcement

Oda Bultum University  would like to recruit lecturer and  staffs listed in the following table for the effective implementation of teaching and learning  process.

Download  Vacancy Announcement

ማስታወቂያ

በ ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ በ2012 በኮቪድ-19 ምክንያት ሳትመረቁ ለቀራችሁ  ተመራቂ ተማሪዎች በሙሉ

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የቅበላ መረሀግብር  መሠረት  የመመዝገቢያ ቀናችሁ ከጥቅምት 27-28 መሆኑን አውቃችሁ፣በተጠቀሱት ቀናት በአካል ቀርባችሁ እንድትመዘገቡ የኒቨርሲቲው  የሳስባል ፡፡

ማሳሰቢያ ፡

ይህ መረሃ ግብር ከላይ በርዕሱ የተጠቀሱትን ተማሪዎች ብቻ የሚመለከት በመሆኑ ሌሎች ተማሪዎች በሌላ መረሃ ግብር ስለ ምንጠራችሁ በትግስት እንድትጠብቁ እናሳስባለን፡፡

Beeksisa

Barattoota  Ebbifamtoota  Yunivarsiitii  Odaa  Bultum  kan  bara  2012 sababa  rakkoo  koronaatiin [covid-19]  osoo  hin eebbifamin  addaan murtan   hundaaf

Akkaataa   sagantaa  simannaa  barattootaa  ministeerri  dhaabbilee  barnootaa  olaanoo kaa`een  galmeen  eebbifamtoota  bara  2012  onkololeessa  27 fi 28  waan  ta`eef  qaamaan argamuudhaan  akka  galmooftan  isin beeksifna.

Hubachiisa:

Waamichi  kun   kan  ilaallatu  eebbifamtoota  bara  2012  qofa   akka  ta`ee  fi  barattoonni  waamichi  kun isin hin ilaallanne  hanga  sagantaa  birootiin  waamicha  isinii  taasifnu  obsaan  akka  nu  eeggattan  isin  beeksifna.

MoSHE Schedule

Call for Examination

It’s well-known that Oda Bultum University launched Vacancy to hire qualified Academic Professionals for Various position under different department. Thus those of you who were registered, Please be informed that the Shortlisted Candidate indicated here under in the attachment for:-

 • College of Agriculture
 • College of Natural and Computational Science
 • College of Business and Economics and
 • School of Law
 • Institute of Technology and other Departments.

Are requested to avail yourself for Written examination on Tuesday, October20, 2020 GC. At 7:00    after noon (Local Time) at Oda Bultum University.

DOWNLOAD LIST OF SELECTED CANDIDATES 

 IOT LAND ADM, SOCIAL and INVIRONMENTAL SCIECE CANDIDATES

MoSHE Launches Free Online Digital Library 

University students and teachers can use http://ndl.ethernet.edu.et/ and undertake teaching learning activities. This digital library contain, 80 thousand reference books  Read More

Admission Announcement for Postgraduate Studies

Oda Bultum University would like to invite interested applicants for postgraduate study programs in ‘Masters of Science Degree in Agroforestry & Soil Management and Integrated Watershed Management’ under Regular Program.

Download PGS Admission and Sponsorship 2020 form

Downlad Announcement MSc

Vacancy Announcement

Oda Bultum University  would like to recruit lecturer and  staffs listed in the following table for the effective implementation of teaching and learning  process.

Download  Vacancy Announcement

ማስታወቂያ

በ ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ በ2012 በኮቪድ-19 ምክንያት ሳትመረቁ ለቀራችሁ  ተመራቂ ተማሪዎች በሙሉ

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የቅበላ መረሀግብር  መሠረት  የመመዝገቢያ ቀናችሁ ከጥቅምት 27-28 መሆኑን አውቃችሁ፣በተጠቀሱት ቀናት በአካል ቀርባችሁ እንድትመዘገቡ የኒቨርሲቲው  የሳስባል ፡፡

ማሳሰቢያ ፡

ይህ መረሃ ግብር ከላይ በርዕሱ የተጠቀሱትን ተማሪዎች ብቻ የሚመለከት በመሆኑ ሌሎች ተማሪዎች በሌላ መረሃ ግብር ስለ ምንጠራችሁ በትግስት እንድትጠብቁ እናሳስባለን፡፡

Beeksisa

Barattoota  Ebbifamtoota  Yunivarsiitii  Odaa  Bultum  kan  bara  2012 sababa  rakkoo  koronaatiin [covid-19]  osoo  hin eebbifamin  addaan murtan   hundaaf

Akkaataa   sagantaa  simannaa  barattootaa  ministeerri  dhaabbilee  barnootaa  olaanoo kaa`een  galmeen  eebbifamtoota  bara  2012  onkololeessa  27 fi 28  waan  ta`eef  qaamaan argamuudhaan  akka  galmooftan  isin beeksifna.

Hubachiisa:

Waamichi  kun   kan  ilaallatu  eebbifamtoota  bara  2012  qofa   akka  ta`ee  fi  barattoonni  waamichi  kun isin hin ilaallanne  hanga  sagantaa  birootiin  waamicha  isinii  taasifnu  obsaan  akka  nu  eeggattan  isin  beeksifna.

MoSHE Schedule

Call for Examination

It’s well-known that Oda Bultum University launched Vacancy to hire qualified Academic Professionals for Various position under different department. Thus those of you who were registered, Please be informed that the Shortlisted Candidate indicated here under in the attachment for:-

 • College of Agriculture
 • College of Natural and Computational Science
 • College of Business and Economics and
 • School of Law
 • Institute of Technology and other Departments.

Are requested to avail yourself for Written examination on Tuesday, October20, 2020 GC. At 7:00    after noon (Local Time) at Oda Bultum University.

DOWNLOAD LIST OF SELECTED CANDIDATES 

 IOT LAND ADM, SOCIAL and INVIRONMENTAL SCIECE CANDIDATES

OBU Launches Hand Sanitizer Production

To safeguard the University and the surrounding community from COVID-19 attacks, OBU, Biology and Chemistry departments are jointly producing hand sanitizer Read More

Exam Schedule for Oda Bultum University PGP Students    Download

The University Makes Donation of Medical Supplies to Fight Coronavirus (COVID-19)

The donation was handed over by Dr. Muktar Mohammed, president of the University, to the delegates of West Hararghe zone health bureau on April 9, 2020.The medical supplies includes:56 carton of lifebuoy soap,200 boxes of surgical gloves,500 liters of alcohol and 2000 bottles(250ml) of hand sanitizer. The University also established an isolation center with a total bed capacity Read More

OBU Intensifies COVID -19 Prevention Efforts

Establishing a task force, OBU is restlessly working on how to prevent the deadly disease since March 14,2020. The taskforce is busy in communicating update information on COVID-19,preparing and distributing necessary broachers and banners which aware the University community how the disease is transmitted and how it should be prevented.

The task force is also working hard in preparing the necessary equipments and prevention materials like: soaps,  sanitizers, hand gloves, face masks etc. It is also ready for potentially infectious patients with the virus. According  to Mr Ayalew Abate, head of the University clinic, prompt identification and effective triage and isolation of potentially infectious patients are essential to prevent unnecessary exposures among patients, health care personnel and the University community in general.

OBU Gives Sexual and Reproductive Health Care Training

It is known that, the university senate has suspended the learning-teaching process for 15 days following the instability occurred in the university to manage some internal issues. In the given time,the university has tried its best to solve most of the obstacles to the Peaceful learning-teaching process. After the break time, most of our students were returned to their education.
January 7,2012C.C Read More

OBU Organizes Consultative Meeting

Oda Bultum university Organizes Consultative Meeting  on Threats Facing  Asebot Forest on March 13,2020. Asebot forest is among the forest fragments found in dry Afromontane ecology.This Afromontane ecology is currently exposed to heavy deforestation and loss of biodiversity. Read More

OBU Gives Sexual and Reproductive Health Care Training

It is known that, the university senate has suspended the learning-teaching process for 15 days following the instability occurred in the university to manage some internal issues. In the given time,the university has tried its best to solve most of the obstacles to the Peaceful learning-teaching process. After the break time, most of our students were returned to their education.
January 7,2012C.C Read More

OBU Organizes Consultative Meeting

Oda Bultum university Organizes Consultative Meeting  on Threats Facing  Asebot Forest on March 13,2020. Asebot forest is among the forest fragments found in dry Afromontane ecology.This Afromontane ecology is currently exposed to heavy deforestation and loss of biodiversity. Read More

Oda Bultum University  Graduates 223 Students

The University graduated its first batch of 223 continuing education program students on November9.2019 in a colorful ceremony held in the university. The program for the graduation ceremony was opened Read More

OBU Provides Training to Newly Employed Security guards

Since giving orientation and making new entrants clearly aware of their rights and obligations are mandatory, OBU Human Resource management Directorate has organized training to newly employed Security guards. The training was given to 51 security guards on March 6, 2020 G.C Read More

Oda  Bultum University Graduates Its Higher Diploma program Trainees

The University graduated 49 instructors with higher diploma on August 24,2019. The training was underway for one year with the intention of upgrading the instructors’ pedagogical knowledge and skills which will have paramount contribution to quality education. Read More


BENEFIT-REALISE OBU Cluster Field Day Organized

Zonal field day organized on maize technologies (BH-540 variety) at Kara Kebele of Oda Bultum woreda on September 21, 2019. The event started with the opening speech by Dr.Muktar Mohammed (Oda Bultum University President), Read More 

Tree planting project

The University held tree planting project under the scheme “reforestation at 40 trees per head “project proposed at National Level .Accordingly OBU  staffs have launched tree planting at West Hararghe Zone Doba Wereda Welteney kebele at July 11,2019.

OBU Student Union Has Provided Help For The People In Need     

By collecting different clothing from their volunteer dorm mates, Oda Butum University student union has donated around 10 big plastic bags of clothing and 3 bags of shoe to the poorest and vulnerable   Read More   

OBU Holds Its First National Research Symposium

Oda Bultum University organized its first national research symposium on enhancing agricultural productivity and natural resource conversations for sustainable development. Read More 

Oda Bultum University Graduates First Batch Students

One of the young government higher education institutions in Ethiopia, Oda Bultum University, graduated its 1st Batch of 558 students on July 20, 2019 at ceremony held in the main campus.  The University graduated the students with BA and   BSc Degrees from its regular education  Read More